مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

معادن الاحکام | ma‘ādin-ul aḥkām(فقه)

افجه ای ، جلال الدین ، ق 13 قمری
afjeī, jalāl-od-dīn(- 19c)


کنز النعمه و مظاهر معادن الحکمه | kanz-un ni‘ma wa maẓāhir-u ma‘ādin-il ḥikma(کیمیا)

عمری ، ابوالعباس ، - 905 قمری
‘omarī, ab-ol-‘abbās(- 1500)


معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


الجوهر و العرض | al-jawhar wa-l ‘araḍ(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 17c)


کنوز الجواهر و معادن الزواهر | konūz-ol javāher va ma‘āden-oz zavāher(چند دانشی)

آرانی کاشانی ، غلامرضا بن محمد علی ، 1192 - 1265 قمری
ārānī-e kāšānī, qolām rezā ebn-e mohammad ‘alī (1778 - 1849)


الجوهر الفرید فی ذریه زید الشهید | al-jawhar-ul farīd fī ḏurrīyat-i ziyd-iš šahīd(تراجم)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


الجوهر الفرد فی المناظره بین النرجس و الورد | al-jawhar-ul fard fi-l munāẓira bayn-an narjis wa-l ward(ادبیات)

ابن ترکمانی ، علی بن عثمان ، 683؟ - 744 ؟ قمری
ebn-e torkomānī, ‘alī ebn-e ‘osmān (1285 - 1344)