فراست = قیافه شناسی | farāsat = qīyāfe šenāsī(قیافه شناسی)

؟ همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


قیافه شناسی 1 | qīyāfe-šenāsī(قیافه شناسی)قیافه شناسی | qīyāfe-šenāsī(قیافه شناسی)فراست | farāsat(قیافه شناسی)مرآت الرجال | mer’āt-or rejāl(قیافه شناسی)فراست زنان | ferāsat-e zanān(قیافه شناسی)فرسنامه = قیافه خیول | faras-nāme = qīyāfe-ye xoyūl(حیوان شناسی)

ارسطو، 384 - 322 ؟ قبل میلاد
arastū (-384 - -322)


السیاسه فی علم القیافه = الفراسه و التوسم | as-sīyāsa fī ‘ilm-il qīyāfa = al-firāsa wa-t tawassum(قیافه شناسی)

انصاری ، محمد ابراهیم بن ابی طالب ، - 727 قمری
ansārī, mohammad ebrāhīm ebn-e abī tāleb (- 1327)


جلالیه | jalālīye(قیافه شناسی)

قبائی ، اشرف بن محمد اشرف
qobā’ī, ašraf ebn-e mohammad ašraf


انس ان نامه = قی افه نامه | ensān nāme = qīyāfe nāme(قیافه شناسی)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393-1465)