قرائت = تجوید | qerā’at = tajvīd(قرائت)تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(تجوید)

ملا مصطفی ، - 1279 قمری
mollā mostafā ( - 1863)


محمدیه (الحمدیه ) در بیان قواعد قرائت قرآنیه = الحمدیه در بیان قواعد قرائت قرآنیه | mohammadīye (al-hamdīya) dar bayān-e qavā‘ed-e qerā’at-e qorānīyye = al-hamdīya dar bayān-e qavā‘ed- e qerā’at-e qorānīyye(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


محمدیه (الحمدیه ) در بیان قواعد قرائت قرآنیه = الحمدیه در بیان قواعد قرائت قرآنیه | mohammadīye (al-hamdīya) dar bayān-e qavā‘ed-e qerā’at-e qorānīyye = al-hamdīya dar bayān-e qavā‘ed- e qerā’at-e qorānīyye(تجوید)

قاری کاظمی ، محمد بن شمس الدین ، ق 12 قمری
qārī kāzemī, mohammad ebn-e šams-od-dīn(- 18c)


قرائه العاصم = تجوید اختلافات = مفرده عاصم | qirā’at-ul ‘āṣim = tajvīd-e extelāfāt = mufradat-u ‘āṣim(قرائت)