قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(قرائت)قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(تجوید)

ملا مصطفی ، - 1279 قمری
mollā mostafā ( - 1863)


قرائه العاصم = تجوید اختلافات = مفرده عاصم | qirā’at-ul ‘āṣim = tajvīd-e extelāfāt = mufradat-u ‘āṣim(قرائت)الاختلاف فی روایه قرائه عاصم = الرساله الفرده لعاصم | al-ixtilāf fī riwāyat-i qirā’at-i ‘āṣim = ar-r.-ul farda li- ‘āṣim(قرائت)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 1379)


فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


قرائت | qerā’at(قرائت ، شعر)

جوربدری ، محمد بن بهاءالدین ، ق 8 قمری
jūrbdarī, mohammad ebn-e bahā’-od-dīn ( - 14c)


قرائت = تجوید | qerā’at = tajvīd(قرائت)شرح دیوان امرء القیس | š.-u d.-i imra’ulqays(ادبیات)

بطلیوسی ، عاصم بن ایوب ، - 494 قمری
batalyūsī, ‘āsem ebn-e ayyūb (- 1102)


حدیث علی بن عاصم | hadīṯ-u ‘alī ibn-i ‘āṣim(حدیث)

ابن ابی اسامه ، حارث بن محمد، 186 - 282 قمری
ebn-e abī asāme, hāres ebn-e mohammad (803 - 896)


تجوید عاصم | tajvīd-e ‘āsem(تجوید)