تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


الاختلاف فی روایه قرائه عاصم = الرساله الفرده لعاصم | al-ixtilāf fī riwāyat-i qirā’at-i ‘āṣim = ar-r.-ul farda li- ‘āṣim(قرائت)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 1379)


تحفه القراء = تحفه القاری = تجوید | tohfat-ol qorrā’ = tohfat-ol qārī = tajvīd(قرائت ، تجوید)

قاری ، مصطفی بن ابراهیم ، 1007 - 1080 قمری
qārī, mostafā ben ebrāhīm (1599-1670)


التنزیل و التحریف = القرائات | at-tanzīl wa-t taḥrīf = al-qirā’āt(قرائت)

سیاری ، احمد بن محمد، - 368 قمری
sayyārī, ahmad ebn-e mohammad (- 979)


زینه القاری | zīnat-ol-qārī(قرائت)

نصره بن عمر، ق 9 قمری
nosrat ebn-e ‘omar


زینه القراء فی القرائه | zīnat-ol qorrā’ fi-l-qerā’a(قرائت)

تبریزی ، محمد زمان بن محمد طاهر، ق 13 قمری
tabrīzī, mohammad zamān ebn-e mohammad tāher (- 19c)


قرائت | qerā’at(قرائت ، شعر)

جوربدری ، محمد بن بهاءالدین ، ق 8 قمری
jūrbdarī, mohammad ebn-e bahā’-od-dīn ( - 14c)


القرائه | al-qerā’a(قرائت)المقدمه الجزریه = مقدمه جزری = منظومه الجزریه = ارجوزه فی التجوید | al-muqaddamat-ul jazarīya = moqaddame-ye jazarī = manẓūmat-ul jazarīyya = urjūza-un fi-t tajwīd(قرائت ، شعر، تجوید)

ابن جزری ، محمد بن محمد، 751 - 833 ؟ قمری
ebn-e jazarī, mohammad ebn-e mohammad (1351 - 1430)


وقوف سجاوندی = وقف و وصل | voqūf-e sajāvandī = vaqf va vasl(قرائت ، تجوید)

بخاری زندوی ، محمد بن محمد، ق 8 قمری
boxārī zandavī,mohammad ebn-e mohammad( - 14c)