ازاحه العله فی معرفه القبله | izāḥat-ul-‘illa fī ma‘rifat-il-qibla(فقه)

شاذان قمی ، ق ٦ قمری
šāzān-e qomī ( - 12c)


قبله الافاق = قبله آفاق | qiblat-ul āfāq = qeble-ye āfāq(هیات ، فقه)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan ( - 1685)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


استخراج خط نصف النهار و معرفت سمت قبله = تحفه حاتمیه = قبله آفاق | estexrāj-e xatt-e nesf-on-nahār va ma‘refat-e samt-e qeble = tohfe-ye hātamīye = qeble-ye āfāq(هیئت)

گنابادی ، مظفر بن محمد قاسم ، 970؟ - 1031 ؟ قمری
gonābādī, mozaffar ebn-e mohammad qāsem (1563 - 1622)


جهه القبله = معرفه القبله = تحقیق جهه القبله | jahat-ul qibla = ma‘rifat-ul qibla = taḥqīq-u jahat-il qibla(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


شرح الوقایه = دائره الهندیه = معرفه الزوال = معرفه وقت الزوال و القبله | š.-ul-wiqāya = dā’irat-ul-hindīyya = ma‘rifat-uz-zawāl = ma‘rifat-u waqt-iz-zawāl-i wa-l-qibla(هیات ، فقه)

خلخالی ، حسین بن حسن ، - 1014 قمری
xalxālī, hoseyn ebn-e hasan (- 1606)


القبله | al-qibla(فقه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


قبله | qeble(هیئت)

مجلسی ، محمد تقی بن مقصود علی ، 1003؟ - 1070 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e maqsūd ‘alī (1595 - 1660)


قبله | qeble(هیئت)

حسینی طباطبائی ، محمود، ق 11 قمری
hoseynī tabātabā’ī, mahmūd ( - 17c)


قبله | qeble(فقه)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn ( - 17c)