قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)قانون السیاسه و دستور الریاسه | qānūn-us sīyāsa wa dustūr-ur rīyāsa(اخلاق)اساس السیاسه فی تاسیس الریاسه | asās-os sīyāsa fī ta’sīs-er rīyāsa(حکومت و سیاست)

کجوری ، محمد بن اسماعیل ، - 1353 قمری
kajūrī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 1934)


الفرائد و القلائد = العقد النفیس و نزهه الجلیس = الفرائد و القلائد فی احکام الریاسه و انتظام السیاسه | al-farā’id wa-l qalā’id = al-‘iqd-un nafīs wa nuzhat-ul jalīs = al-farā’id wa-l qalā’id fī aḥkām-ir rīyāsa wa intẓām-is sīyāsa(اخلاق)

ثعالبی ، عبدالملک بن محمد، 350 - 429 قمری
sa‘ālebī, ‘abd-ol-malek ebn-e mohammad (962 - 1038)


دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


حل الخلاصه لاهل الریاسه = شرح خلاصه الحساب | /(ریاضیات - عربی)قواعد زبان فارسی = دستور العمل = جامع قواعد مضبوط | qavā‘ed-e zabān-e fārsī = dastūr-ol ‘amal = jāme‘ qavā‘ed-e mazbūt(دستور زبان)

هانسوی ، عبد الواسع ، ق 12 قمری
hānsavī, ‘abd-ol-vāse‘(- 18c)


تنظیمات حسنه | tanzīmāt-e hasane(قانون)الامامه و السیاسه | al-imāma wa-s sīyāsa(کلام و اعتقادات)

ابن قتیبه ، عبداالله بن مسلم ، 213 - 276 قمری
ebn-e qotayba, ‘abd-ol-lāh ebn-e moslem (829-890)


نظام نامه و فهرست تحصیلات | nezām-nāme va fehrest-e tahsīlāt(قانون)