القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


القانونچه = المختصر فی صناعه الطب = المختصر فی الطب | al-qānūnča = al-muxtaṣar fī ṣinā‘at-it ṭibb = al- muxtaṣar fi-t ṭibb(طب)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1345)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


شرح القانونچه | š.-ul-qānūnja(طب)

استرآبادی ، حسین بن محمد، ق 9 قمری
estarābādī, hoseyn ebn-e mohammad (- 15c)


القانون فی الطب | al-qānūn fi-ṭ ṭibb(طب)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


المفرح القوامی = مفرح القوام = قانونچه منظوم | al-mufarriḥ-ul qawāmī = mufariḥ-ul qawām = qānūnča manẓūm(طب ، شعر)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150 ؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī(- 1738)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون (ترجمه ) = ترجمه سهیلیه = رساله سهیلیه | mūjaz-ol qānūn (t.) = t.-ye sohaylīye = r.-ye sohaylīye(طب)

طبیب ، قطب محمد، - 970 قمری
tabīb, qotb mohammad(- 1563)


تنظیمات حسنه | tanzīmāt-e hasane(قانون)