قاعده الواحد لا یصدر ... | qā‘ede-ye al-vāhed lā yasdor ...(فلسفه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1713)


الواحد لا یصدر عنه الا الواحد = پاسخ همدانی برازی قزوینی | al-wāḥid lā yaṣdur-u ‘an-hu illa-l wāḥid = pāsox-e hamidānī ba-rāzī qazvīnī(فلسفه)

همدانی ، ابراهیم بن حسین ، - 1026 ؟ قمری
hamadānī,ebrāhīm ebn-e hoseyn(- 1617)


الاصول الاصفیه = الواحد لایصدر عنه الا الواحد = الاصل الاصیل | al-uṣūl-ul āṣifīyya = al-wāḥid lā-yaṣdur-u ‘an-hu illa-l wāḥid = al-aṣl-ul aṣīl(فلسفه)

تبریزی ، رجبعلی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī (- 1670)


الاصول الاصفیه = الواحد لایصدر عنه الا الواحد = الاصل الاصیل | al-uṣūl-ul āṣifīyya = al-wāḥid lā-yaṣdur-u ‘an-hu illa-l wāḥid = al-aṣl-ul aṣīl(فلسفه)

تبریزی ، رجبعلی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī (- 1670)


الاصول الاصفیه = الواحد لایصدر عنه الا الواحد = الاصل الاصیل | al-uṣūl-ul āṣifīyya = al-wāḥid lā-yaṣdur-u ‘an-hu illa-l wāḥid = al-aṣl-ul aṣīl(فلسفه)

تبریزی ، رجبعلی ، - 1080 قمری
tabrīzī, rajab-‘alī (- 1670)


حاشیه علی قاعده من قواعد الشهید = اشکالات علی قاعده ... | ḥāšīyat-un ‘alā qā‘idat-in min qawā‘id-iš šahīd = iškālāt-un ‘alā qā‘idat-i ...(فقه)

تبریزی ، علی (زین العابدین )، ق 11 قمری
tabrīzī, ‘alī (zeyn-ol-‘ābedīn) ( - 17c)


قاعده لاضرر = قاعده نفی الضرر | qā‘idat-u lā-ḍarar = qā‘ida-tu nafy-iḍ ḍarar(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


اثبات الواحد الحقیقی = اثبات وحده المبدا = وحده واجب الوجود = اثبات الواحد الاول = رساله اثبات وحده االله جل جلاله | iṯbāt-ul wāḥid-il ḥaqīqī = iṯbāt-u waḥdat-il mabda’ = waḥdat-u wājib-il wujūd = iṯbāt-ul wāḥid-il awwal = r.-u iṯbāt-i waḥdat-il lāh jall-a jalāl-i-h(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


قاعده لا ضرر | qā‘idat-u lā-ḍarar(فقه)قاعده الناس مسلطون | qā‘idat-u an-nās musalaṭūn(فقه)