قاطع النزاع فی تحقیق مسائل الرضاع | qāṭi‘-un nizā‘ fī taḥqīq-i masā’il-ir riḍā‘(فقه)

هزار جریبی ، محمد علی بن محمد باقر، 1188 - 1245 قمری
hezār-jarībī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad bāqer (1774 - 1830)


الرضاع = منظومه فی الرضاع | ar-riḍā‘ = manẓūmat-un fi-r-riḍā‘(فقه ،شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


احکام الرضاع = الرضاعیه = الرضاع | ’aḥkām-ur-riḍā‘ = ar-riḍā‘īyya = ar-riḍā‘(فقه)

طباطبائی بروجردی ، محمد بن عبدالکریم ، ق 12 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm ( - 18c)


احکام الرضاع = الرضاعیه = الرضاع | ’aḥkām-ur-riḍā‘ = ar-riḍā‘īyya = ar-riḍā‘(فقه)

طباطبائی بروجردی ، محمد بن عبدالکریم ، ق 12 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm ( - 18c)


الرضاع (مسائل ) | ar-riḍā‘ (masā’il)(فقه)

خراسانی ، محمد جعفر بن محمد طاهر، 1080 - 1175 ؟ قمری
xorāsānī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad tāher (1670 - 1762)


کشف القناع عن مسائل الرضاع | kašf-ul qinā‘ ‘an masā’il-ir ri۳ā‘(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


رفع النزاع و الجدل | raf‘-un nizā‘ wa-l jadal(اصول فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


برهان قاطع (مختصر) | borhān-e qāti‘ (mx.)(لغت)مقدمه برهان قاطع (ترجمه ) | borhān-e qāti‘ (t.)(لغت)مقدمه برهان قاطع (ترجمه ) | borhān-e qāti‘ (t.)(لغت)