فیوضات القدسیه فی شرح رساله المجلسیه | fuyūḍāt-ul qudsīya fī š.-i r.-il majlisīyya(فقه)

فدایی کزازی ، ابوالشجاع محمد اسماعیل بن محمد هادی ، - 1263 قمری
fadā‘ī kazzāzī, ab-oš-šojā‘ mohammad esmā‘īl ebn-e mohammad hādī (- 1847)


المجلسیه | al-majlisīyya(اخلاق)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī ( - 1896)


الی طریق الحق = رساله الی فخرالدین الرازی = رساله الدواء ای التریاق = رساله الدعوه الی طریق العلم = رساله فی معرفه الیقینیه و الوسائل المودیه الیها | /(عرفان و تصوف / عربی)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الاحادیث القدسیه = احادیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī(حدیث)الانوار القدسیه فی الفضائل الاحمدیه | al-anwār-ul qudsīya fi-l faḍā’il-il ahmadīyya(تفسیر)

گلپایگانی ، زین العابدین ، 1218 - 1289 قمری
golpāygānī, zayn-ol-‘ābedīn (1804-1872)