فهرست کتب موقوفه مدرسه فاضلیه | fehrest-e kotob-e mowqūfe-ye madrese-ye fāzelīyye(فهرست)فهرست جزء اول الفوائد الطوسیه و فهرست تالیفات شیخ حر عاملی | fehrest-e juz’-e avval al-favā’ed-ot tūsīyye va fehrest-e ta’līfāt-e šeyx horr-e ‘āmelī(فهرست)فهرست مولفات مجلسی = فهرست مصنفات مجلسی | /(فهرست / فارسی)فهرست تهذیب الاحکام | fehrest-e tahzīb-ol ahkām(فهرست)

محمد جعفر، قرن 11 قمری
mohammad ja‘far (17c)


فهرست رجال الکشی | fehrest-e rejāl-el kaššī(فهرست)

نوری ، علی بن محمد، ق 14 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e mohammad (- 20c)


فهرست مصنفات | fehrest-e mosannafāt(فهرست)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


فهرست کتب | fehrest-e kotob(فهرست)

کاشانی ، حبیب االله بن علی مدد، 1262 - 1340 قمری
kāšānī, habīb-ol-lāh ebn-e ‘alī madad (1846 - 1922)


فهرست تهذیب الاحکام | fehrest-e tahzīb-ol ahkām(فهرست)

تونی ، عبداالله بن محمد، - 1071 قمری
tūnī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1661)


فهرست مقامع الفضل | fehrest-e maqām‘-ol fazl(فهرست)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)


کشف الفوائد = فهرست تمهید القواعد | kašf-ul fawā’id = fihrist-u tamhīd-il qawā‘id(فهرست)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)