فلسفه جدید | falsafe-ye jadīd(فلسفه)طب جدید | tebb-e jadīd(طب)هواپیمایی جدید | havāpaymāīy jadīd(صنعت)

نصیری ، غفار
nasīrī, qaffār


صورت مخارج عمارات جدید الاحداث سلطنتی | sūrat-e maxārej-e ‘emārāt-e jadīd-ol-ehdās-e saltanatī(اسناد)شرح ناسخ کتاب جدید | š.-e nāsex-e k.-e jadīd(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


تاریخ تمدن جدید اروپا و ایران | tārīx-e tamaddon-e jadīd-e orūpā va īrān(تاریخ)سیف المومنین فی قتال المشرکین | sayf-ol-mo’menīn fī qetāl-el-mošrekīn(کلام و اعتقادات)

جدید الاسلام ، علی قلی بن محمد، ق 11 قمری
jadīd-ol-eslām, ‘alī qolī ebn-e mohammad (- 17c)


سیف المومنین فی قتال المشرکین | sayf-ol-mo’menīn fī qetāl-el-mošrekīn(کلام و اعتقادات)

جدید الاسلام ، علی قلی بن محمد، ق 11 قمری
jadīd-ol-eslām, ‘alī qolī ebn-e mohammad (- 17c)


تاریخ قرون جدید | tārīx-e qorūn-e jadīd(تاریخ جهان)

شاملو صدرزاده ، علی ، ق 14 قمری
šāmlū sadr-zāde, ‘alī (-20c)


هدایه الضالین و تقویه المومنین | hedāyat-oz zāllīn va taqvīyat-ol mo’menīn(کلام و اعتقادات)

جدید الاسلام ، علی قلی بن محمد، ق 11 قمری
jadīd-ol-eslām, ‘alī qolī ebn-e mohammad(- 17c)