الزبده فی الفقه = فقه شاهی = ارشاد | az-zobada fe-l-feqh = feqh-e šāhī = eršād(فقه)

؟مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


الزبده فی الفقه = فقه شاهی = ارشاد | az-zobada fe-l-feqh = feqh-e šāhī = eršād(فقه)

؟مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


فقه شاهی = ارشاد = فقه فارسی = الزبده فی الفقه | feqh-e šāhī = eršād = feqh-e fārsī(فقه)

الهی اردبیلی ، حسین بن عبدالحق ، 870 - 950 ؟ قمری
elāhī ardabīlī, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-haqq (1466 - 1544)


زبد الفقه = الزبده فی الفقه الشافعی = نظم زبد الاحکام | zabad-ul fiqh = az-zubda fi-l fiqh-iš šāfi‘ī = naẓm-u zabad-il aḥkām(فقه ، شعر)

زفتاوی ، ابراهیم بن محمد، - 957 قمری
zeftāvī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 1550)


زیج جدید محمد شاهی = زیج محمد شاهی = زیج هندی | zīj-e jadīd-e mohammad šāhī = zīj-e mohammad šāhī = zīj-e hendī(هیئت)

سینگه سوائی ، راجه جی ، - 1156 قمری
sīnge savā’ī, rāje jī (- 1743)


دیوان شاهی سبزواری = دیوان امیرشاهی | d.-e šāhī-ye sabzevārī = d.-e amīr-šāhī(شعر)

امیر شاهی ، آق ملک بن جمال الدین ، - 857 ؟ قمری
amīr-šāhī, āq malek ebn-e jamāl-od-dīn (- 1454)


لغز الزبده = اعجاز الاصناف = الرضویه = اعجاز الالغاز = رساله نورانیه = الزبده فی اللغز و التعمیه | luġaz-uz az-zubdat = i‘jāz-ul aṣnāf = ra۴awīya = i‘jāz- ul alġāz = r.-ye nūrānīye = az-zubdat fi-l luġaz wa-t ta‘mīya(معما)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۲۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺿﻮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻠﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳ?

لغز الزبده = اعجاز الاصناف = الرضویه = اعجاز الالغاز = رساله نورانیه = الزبده فی اللغز و التعمیه | luġaz-uz az-zubdat = i‘jāz-ul aṣnāf = ra۴awīya = i‘jāz- ul alġāz = r.-ye nūrānīye = az-zubdat fi-l luġaz wa-t ta‘mīya(معما)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۲۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺿﻮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻠﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳ?

لغز الزبده = اعجاز الاصناف = الرضویه = اعجاز الالغاز = رساله نورانیه = الزبده فی اللغز و التعمیه | luġaz-uz az-zubdat = i‘jāz-ul aṣnāf = ra۴awīya = i‘jāz- ul alġāz = r.-ye nūrānīye = az-zubdat fi-l luġaz wa-t ta‘mīya(معما)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۲۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺿﻮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻠﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳ?

لغز الزبده = اعجاز الاصناف = الرضویه = اعجاز الالغاز = رساله نورانیه = الزبده فی اللغز و التعمیه | luġaz-uz az-zubdat = i‘jāz-ul aṣnāf = ra۴awīya = i‘jāz- ul alġāz = r.-ye nūrānīye = az-zubdat fi-l luġaz wa-t ta‘mīya(معما)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۰۲۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺿﻮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻠﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳ?