الاثنی عشریه فی الصلاه | al-iṯnā ‘ašarīyya fi-ṣ ṣalāt(فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


ارث | ers(فقه)

استرآبادی ، محمد یوسف ، - 1286 قمری
estarābādī, mohammad yūsof ( - 1870)


ارشاد الاذهان الی احکام الایمان | iršād-ul-aḏhān ila aḥkām-il-īmān(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، ٦٤٨ - ٧2٦ قمری
‘allāme-ye hellī، hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


ارشاد المسترشدین فی معرفه الضروری من احکام الدین | eršād-ol-mostaršedīn fī ma‘refat-ez-zarūrī men ahkām- ed-dīn(فقه)

کرباسی ، محمد ابراهیم بن محمد حسن ، 11٨٠؟ - 12٦2 ؟ قمری
karbāsī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad hasan (1767 - 1846)


اصول الفقه | usūl-ul fiqh(اصول فقه)الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه = الفیه | al-alfīya fi fiqh-iṣ ṣalāt-il yawmīya = alfīya(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334-1385)


الاوزان و المقادیر = میزان المقادیر = معرفه الاقدار = الاوزان و المقائیس = مقداریه | al-awzān wa-l maqādīr = mīzān-ul maqādīr = ma‘rifat- ul aqdār = al-awzān wa-l maqā’īs = meqdārīye(فقه ، ریاضیات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


اوقات نماز = اوقات الصلاه | owqāt-e namāz = owqāt-os salāt(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


تذکره الاحباب | tazkerat-ol ahbāb(فقه)

نراقی ، احمد بن محمد مهدی ، 1185؟ - 1245 ؟ قمری
narāqī, ahmad ebn-e mohammad mahdī (1772-1830)


حاشیه شرح مختصر الاصول = حاشیه شرح المختصر = حاشیه شرح مختصر المنتهی = شرح الشرح | /(اصول فقه / عربی)