فقریه = حقیقت فقر = الفقر | faqrīye = haqīqat-e faqr = al-faqr(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


فقریه = حقیقت فقر = الفقر | faqrīye = haqīqat-e faqr = al-faqr(عرفان و تصوف)

نعمه االله ولی ، نعمه االله بن عبداالله، 730؟ - 834 قمری
ne‘mat-ol-lāh-e valī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1330 - 1431)


منهاج السالکین و معراج الطالبین = الفقر = السیر و السلوک = میزان العمل = الفقریه = صندوق الجوهر = شرح نعمه الفقر | minhāj-us sālikīn wa mi‘rāj-uṭṭālibīn = al-faqr = as- sayr wa-s sulūk = mīzān-ul ‘amal = al-faqrīyya = ṣundūq-ul jawhar = š.-u ni‘mat-il faqr(عرفان و تصوف)

نجم الدین کبری ، احمد بن عمر، 540 - 618 ؟ قمری
najm-od-dīn-e kobrā, ahmad ebn-e ‘omar (1146 - 1222)


فقریه | faqrīye(عرفان و تصوف)فقریه | dāvūdīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


کثرت یا وحدت حقیقت | kasrat yā vahdat-e haqīqat(فلسفه)تحفه العجم | tohfat-ol ‘ajam(ادبیات)

شاه حقیقت ، حسین ، ق 13 قمری
šāh haqīqat, hoseyn (-19c)


آداب طریقت و شریعت و معرفت و حقیقت بر طریق مولوی | ādāb-e tarīqat va šarī‘at va ma‘refat va haqīqat bar tarīq-e mowlavī(عرفان و تصوف)حقیقت وجود | haqīqat-e vojūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


نوریه = حقیقت نور و تفاصیل انوار | nūrīye = haqīqat-e nūr va tafāsīl-e anvār(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)