فضیلت قرآن و دارنده آن | fazīlat-e qor’ān va dārandeh-e ān(علوم قرآن)فضائل قرآن و ادعیه | fazā’el-e qor’ān va ad‘īye(علوم قرآن)فضیلت دعا | fazīlat-e do‘ā(دعا)

شیروانی ، حیدر علی بن محمد، ق 12 قمری
Šīrvānī, heydar ‘alī ebn-e mohammad (- 18c)


ختم قرآن در یک هفته | xatm-e qor’ān dar yek hafte(علوم قرآن)عدد آیات سور قرآن | ‘adad-e āyāt-e sovar-e qor’ān(علوم قرآن ، تجوید)فضائل و خواص قرآن کریم | fazā’el va xavass-e qor’ān-e karīm(علوم قرآن)معانقات قرآن | mo‘āneqāt-e qor’ān(علوم قرآن)

قاری هروی ، ناصرالدین محمد، ق 11 قمری
qārī heravī, nāser-od-dīn mohammad(- 17c)


فضیلت امیرالمومنین | fazīlat-e amīr-al-mo’menīn(فضایل و مناقب)

علوی ، محمد بن ناصر
‘alavī, mohammad ebn-e nāser


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)