مناقب آل ابی طالب | manāqib-u āl-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ،تاریخ معصومین)

ابن شهرآشوب ، محمد بن علی ، 488 - 588 قمری
ebn-e šahrāšūb, mohammad ebn-e ‘alī (1096 - 1193)


مناقب آل ابی طالب | manāqib-u āl-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ،تاریخ معصومین)

ابن شهرآشوب ، محمد بن علی ، 488 - 588 قمری
ebn-e šahrāšūb, mohammad ebn-e ‘alī (1096 - 1193)


مطالب السوول فی مناقب آل الرسول = منال الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب | maṭālib-is su’ūl fī manāqib-i āl-ir rasūl = manāl-uṭṭālib fī manāqib-i ‘alī-yi bn-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

نصیبی ، محمد بن طلحه ، 582 - 652 قمری
nasībī, mohammad ebn-e talhe (1187 - 1255)

ﻣ ﻲﮔﻮﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ »ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻵﻝ« (ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ۱۲ / ۳۳) ﺭﺍ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ?

مطالب السوول فی مناقب آل الرسول = منال الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب | maṭālib-is su’ūl fī manāqib-i āl-ir rasūl = manāl-uṭṭālib fī manāqib-i ‘alī-yi bn-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

نصیبی ، محمد بن طلحه ، 582 - 652 قمری
nasībī, mohammad ebn-e talhe (1187 - 1255)

ﻣ ﻲﮔﻮﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ »ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻵﻝ« (ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ۱۲ / ۳۳) ﺭﺍ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ?

مطالب السوول فی مناقب آل الرسول = منال الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب | maṭālib-is su’ūl fī manāqib-i āl-ir rasūl = manāl-uṭṭālib fī manāqib-i ‘alī-yi bn-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

نصیبی ، محمد بن طلحه ، 582 - 652 قمری
nasībī, mohammad ebn-e talhe (1187 - 1255)

ﻣ ﻲﮔﻮﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ »ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻵﻝ« (ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﻪ ۱۲ / ۳۳) ﺭﺍ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ?

الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


الفصول المهمه فی معرفه الائمه | al-fuṣūl-ul muhimma fī ma‘rifat-il a’imma(فضایل و مناقب ، تاریخ معصومین)

ابن صباغ ، علی بن محمد، 784 - 855 قمری
ebn-e sabbāq, ‘alī ebn-e mohammad (1383 - 1452)


المناقب = مناقب خوارزمی = مناقب علی بن ابی طالب (ع ) | al-manāqeb = manāqib-i xārazmī = manāqib-i ‘alā-yi bn-i abī ṭālib(فضایل و مناقب)

اخطب خوارزم ، موفق بن احمد، 484؟ - 568 ؟ قمری
axtab-e xārazm, movaffaq ebn-e ahmad (1092 - 1173)