المناقب = مناقب خوارزمی = مناقب علی بن ابی طالب (ع ) | al-manāqeb = manāqib-i xārazmī = manāqib-i ‘alā-yi bn-i abī ṭālib(فضایل و مناقب)

اخطب خوارزم ، موفق بن احمد، 484؟ - 568 ؟ قمری
axtab-e xārazm, movaffaq ebn-e ahmad (1092 - 1173)


مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع ) | manāqeb-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ebn-e abī tāleb(فضایل و مناقب ، حدیث)قره کل عین فی بعض مناقب سیدنا الامام الحسین | /(فضایل و مناقب / عربی)مناقب و فضائل اهل بیت علیهم السلام | manāqeb va fazā’el-e ahl-e beyt ‘alayhem-os-salām(فضایل و مناقب)مناقب آل ابی طالب | manāqib-u āl-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ،تاریخ معصومین)

ابن شهرآشوب ، محمد بن علی ، 488 - 588 قمری
ebn-e šahrāšūb, mohammad ebn-e ‘alī (1096 - 1193)


مناقب آل ابی طالب | manāqib-u āl-i abī ṭālib(فضایل و مناقب ،تاریخ معصومین)

ابن شهرآشوب ، محمد بن علی ، 488 - 588 قمری
ebn-e šahrāšūb, mohammad ebn-e ‘alī (1096 - 1193)


مناقب مرتضوی = مناقب نامه مرتضوی | manāqeb-e mortazavī = manāqeb-nāme-ye mortazavī(کلام و اعتقادات ، فضایل و مناقب)

کشفی ترمذی ، محمد صالح بن عبداالله، - 1016 قمری
kašfī tarmazī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1608)


مناقب مرتضوی = مناقب نامه مرتضوی | manāqeb-e mortazavī = manāqeb-nāme-ye mortazavī(کلام و اعتقادات ، فضایل و مناقب)

کشفی ترمذی ، محمد صالح بن عبداالله، - 1016 قمری
kašfī tarmazī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1608)


وسیله المال فی عد مناقب الال | wasīlat-ul ma’āl fī ‘idd-i manāqib-il āl(فضایل و مناقب)

باکثیر، احمد بن فضل ، 985 - 1047 قمری
bākasīr, ahmad ebn-e fazl (1578 - 1638)


الدر النظیم فی مناقب الائمه اللهامیم | ad-durr-un naẓīm fī manāqib-il a’immat-il lahāmīm(فضایل و مناقب)

شامی ، یوسف بن حاتم ، ق 7 قمری
Šāmī, yūsof ebn-e hātam (- 13c)