فضائل قرآن و ادعیه | fazā’el-e qor’ān va ad‘īye(علوم قرآن)فضائل و خواص قرآن کریم | fazā’el va xavass-e qor’ān-e karīm(علوم قرآن)سور قرآن و ادعیه | sovar-e qor’ān va ad‘īya(کتاب آسمانی ، دعا)خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)


خواص القران و ادعیه شهر رمضان | xawāṣṣ-ul qur‘ān wa ad‘īyat-u šahr-i ramaḍān(علوم قرآن ، دعا)

شریف حسینی ، محمد عقیل بن عبدالهادی ، ق 12 قمری
šarīf hoseynī, mohammad ‘aqīl ebn-e ‘abd-ol-hādī (- 18c)


منتهی الغایات فی فضائل السور و الایات | muntaha-l ġāyāt fī fa۵ā’il-is suwar wa-l āyāt(علوم قرآن)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher(- 1738)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)


الاربعون حدیثا عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) = الاربعین عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā ‘an-il arba‘īn fī faḍā’il-i amīr-il- mu’minīn(حدیث)

مفید نیشابوری ، عبدالرحمن بن احمد، ق 5 قمری
mofīd-e neyšābūrī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad ( - 11c)