فصول اربعه | fosūl-e arba‘e(هیئت)فصول اربعه | fosūl-e arba‘e(هیئت)اناجیل اربعه (ترجمه ) | anājīl-e arba‘e (t.)(کتاب آسمانی)رفیعیه = پرگار اربعه متناسبه | rafī‘īye = pargār-e arba‘e-ye motanāseba(ریاضیات)

رفیع الدین ، محمد
rafī‘-od-dīn, mohammad


فصول الحق | fosūl-ul haqq(کلام و اعتقادات)

درخجی ، محتشم بن عمید
daraxjī, mohtašam ebn-e ‘amīd


اختیارات تفاسیر فصول بقراط | extīyārāt-e tafāsīr-e fosūl-e boqrāt(طب)

مقانعی ، طاهر بن محمد
maqāne‘ī, tāher ebn-e mohammad


فصول الاذان و الاقامه | fuṣūl-ul aḏān wa-l iqāma(فقه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


اصول فصول التوضیح = توضیح المشربین (مختصر) | usūl-u fuṣūl-it tawḍīḥ = tawḍīḥ-ul mašrabayn (muxtaṣar)(عرفان و تصوف)اناجیل اربعه (ترجمه ) | anājīl-e arba‘e (t.)(کتاب آسمانی)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


فصول الاصول = ما لابد فی الدین | fuṣūl-ul uṣūl = mā lā-budda fi-d dīn(عرفان و تصوف)

علاء الدوله سمنانی ، احمد بن محمد، 659 - 736 ؟ قمری
‘alā‘-od-dowle-ye semnānī, ahmad ebn-e mohammad (1262 - 1336)