فرهنگ نامه پزشکی | farhang nāme-ye pezeškī(فرهنگ اصطلاحات)

؟ صحت ، سید محمد، ق 13 قمری
sehhat, seyyed mohammad (- 19c)


فرهنگ اصطلاحات ادبی | farhang-e estelāhāt-e adabī(فرهنگ اصطلاحات)تحفه الاحباب = فرهنگ تحفه الاحباب = فرهنگ اوبهی | tohfat-ol ahbāb = farhang-e tohfat-ol ahbāb = farhang-e awbahī(لغت)

حافظ اوبهی ، سلطانعلی ، ق 10 قمری
hāfez-e awbahī, soltān‘alī (-16c)


فرهنگ منظوم | farhang-e manzūm(لغت ، شعر)فرهنگ لغات | farhang-e loqāt(لغت)فرهنگ مجدول | farhang-e mojadval(لغت)فرهنگ واژه های مثنوی | farhang-e vāže hā-ye masnavī(لغت)فرهنگ لغات قرآن | farhang-e loqāt-e qor’ān(لغت)فرهنگ لغت (منظوم ) | farhang-e loqat (manzūm)(لغت)فرهنگ جغتایی | farhang-e joqatāyī(لغت)

ندر علی ، ق 11 قمری
nadar ‘alī (- 17c)