فرهنگ الفاظ نادر = شاهنامه | farhang-e alfāz-e nāder = šāhnāme(لغت)حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


حمد و ثنا = الفاظ مفرده و مرکبه = التحفه فی اللغه = اللغه التحفه = فرهنگ لغت = فرهنگنامه | hamd va sanā = alfāz-e mofrade va morakkabe = at- tohfa fe-l loqa = al-loqat-ot tohfa = farhang-e loqat(لغت)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad ( - 1178)


فرهنگ نامه پزشکی | farhang nāme-ye pezeškī(فرهنگ اصطلاحات)

؟ صحت ، سید محمد، ق 13 قمری
sehhat, seyyed mohammad (- 19c)


تراکیب نادر الترتیب | tarākīb-e nāder-ot tartīb(ادبیات)شاهنامه | šāhnāme(شعر)

فردوسی ، ابوالقاسم ، 329 - 416 ؟ قمری
ferdowsī, ab-ol-qāsem (942 - 1026)


شاهنامه | šāhnāme(شعر)

فردوسی ، ابوالقاسم ، 329 - 416 ؟ قمری
ferdowsī, ab-ol-qāsem (942 - 1026)


فرهنگ اصطلاحات ادبی | farhang-e estelāhāt-e adabī(فرهنگ اصطلاحات)تاریخ نادر شاه (ترجمه ) | tārīx-e nāder-šāh (t.)(تاریخ ایران)

قراگوزلو، ابوالقاسم ، 1244 - 1306 شمسی
qarāgūzlū, ab-ol-qāsem (1865-1927)


الفاظ مستعرب = معارف اللغه | alfāz-e mosta‘rab = m‘ārif-ul luġa(لغت)