فرهاد و شیرین = شیرین و فرهاد | farhād va šīrīn = šīrīn va farhād(شعر)

وحشی بافقی ، کمال الدین ، 939؟ - 991 قمری
vahšī-ye bāfqī, kamāl-od-dīn (1533 - 1583)


فرهاد و شیرین = شیرین و فرهاد | farhād va šīrīn = šīrīn va farhād(شعر)

وحشی بافقی ، کمال الدین ، 939؟ - 991 قمری
vahšī-ye bāfqī, kamāl-od-dīn (1533 - 1583)


فرهاد و شیرین = تکمله فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn = takmele farhād va šīrīn(شعر)

وصال شیرازی ، محمد شفیع بن محمد اسماعیل ، 1197 - 1262 قمری
vesāl-e šīrāzī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad esmā‘īl (1783 - 1846)


خسرو و شیرین = فرهاد و شیرین | xosrow va šīrīn = farhād va šīrīn(شعر)

شعله نیریزی ، محمد جعفر بن محمدباقر، - 1316؟قمری
šo‘le neyrīzī ،mohammad ja‘far ebn-e mohammad bāqer (- 1899)


فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)

دستغیب شیرازی ، ابوالقاسم
dastqeyb-e šīrāzī, ab-ol-qāsem


فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)

امیر علیشیر نوائی ، علیشیر بن کیچکنه ، 844 - 906 ؟ قمری
amīr ‘alī-šīr-e navā’ī, ‘alī-šīr ebn-e kīčakne (1441 - 1501)


خسرو و شیرین | xosro va šīrīn(شعر)داستانهای شیرین | dāstān-hā-ye šīrīn(داستان)یادداشتها | yāddāšt-hā(گوناگون ، تاریخ)

فرهاد میرزا قاجار، 1233 - 1305 قمری
farhād mīrzā qājār (1818 - 1888)