فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی = مائده | /(هیئت / فارسی)شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی = مائده | /(هیئت / فارسی)شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی = مائده | /(هیئت / فارسی)تنقیح مقاله در توضیح رساله = شرح هیات قوشچی | /(هیئت / فارسی)شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی | š.-e fārsī hey’at = š.-e hey’at-e qūščī(هیئت)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، ق 10 قمری
fārsī, mohammad taqī ebn-e mohammad (- 16c)


احکام متعلقه به هیئت | ahkām-e mote‘alleqe be hey’at(هیئت)

زنجانی ، احمد بن محمد رضا، ق 14 قمری
zanjānī, ahmad ebn-e mohammad rezā ( - 20c)