غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام | ġāyat-ul marām wa ḥujjat-ul xiṣām fī ta‘yīn-il imām min ṭarīq-il xāṣ wa-l ‘ām(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، هاشم بن سلیمان ، - 1107 ؟ قمری
bahrānī, hāšem ebn-e soleymān (- 1696)


العام و الخاص | al-‘ām wa-l xāṣ(اصول فقه)بغیه الخاص و العام (ترجمه ) | buġyat-ul xāṣ wa-l ‘ām (t.)(فقه)بغیه الخاص و العام | buġyat-ul xāṣ wa-l ‘ām(فقه)

کاظمی نجفی ، محمد حسین بن هاشم ، 1224 - 1308 قمری
kāzemī najafī, mohammad hoseyn ebn-e hāšem (1809- 1891)


کفایه الخصام فی فضائل الامام | kifāyat-ut xiṣām fī fazā’el-il imām(حدیث)

دزفولی ، محمد تقی بن علی ، 1223 - 1295 قمری
dezfūlī, mohammad taqī ebn-e ‘alī (1808 - 1878)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)


غایه المرام = شرح مختصر النافع = نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام = هدایه الطالبین فی معرفه آثار المهتدین | ġāyat-ul marām = š.-u muxtaṣar-in nāfi‘ = nihāyat-ul marām fī š.-i muxtaṣar-i šarā’i‘-il islām = hidāyat-uṭ ṭālibīn fī ma‘rifat-i āṯār-il muhtadīn(فقه)

موسوی عاملی ، محمد بن علی ، 946 - 1009 قمری
mūsavī ‘āmelī, mohammad ebn-e ‘alī (1540 - 1601)