عهدنامه ایران و انگلیس (1229) | ‘ahd-nāme-ye īrān va engelīs (1229)(اسناد)مکاتبات ایران و انگلیس | mokātebāt-e īrān va engelīs(اسناد)عهدنامه ایران و فرانسه (1222) | ‘ahd-nāme-ye īrān va farānse (1222)(اسناد)تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


عهدنامه ها | ‘ahd-nāme-hā(تاریخ ، اسناد)عهدنامه با فرانسه و ایتالیا | ‘ahd-nāme-ye bā farānse va ītalīyā(اسناد)تاریخ ایران باستان و اسکندر | tārīx-e īrān-e bāstān va eskandar(تاریخ ایران)جزوه تاریخ ایران | jozve-ye tārīx-e īrān(تاریخ ایران)

محمد حسین میرزا، ق 14 قمری
mohammad hoseyn mīrzā (- 20c)


تاریخ پادشاهان ایران | tārīx-e pādešāhān-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ ایران و جهان | tārīx-e īrān va jahān(تاریخ ایران)