فضیلت قرآن و دارنده آن | fazīlat-e qor’ān va dārandeh-e ān(علوم قرآن)فضائل قرآن و ادعیه | fazā’el-e qor’ān va ad‘īye(علوم قرآن)ختم قرآن در یک هفته | xatm-e qor’ān dar yek hafte(علوم قرآن)عدد آیات سور قرآن | ‘adad-e āyāt-e sovar-e qor’ān(علوم قرآن ، تجوید)فضائل و خواص قرآن کریم | fazā’el va xavass-e qor’ān-e karīm(علوم قرآن)شرح قصیده فی علوم القرآن | š.-u qaṣīdat-in fī ‘ulūm-il-qur’ān(علوم قرآن)شرح قصیده فی علوم القرآن | š.-u qaṣīdat-in fī ‘ulūm-il-qur’ān(علوم قرآن)معانقات قرآن | mo‘āneqāt-e qor’ān(علوم قرآن)

قاری هروی ، ناصرالدین محمد، ق 11 قمری
qārī heravī, nāser-od-dīn mohammad(- 17c)


الاتقان فی علوم القرآن | al-itqān fī ‘ulūm-il qur‘ān(علوم قرآن)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الاتقان فی علوم القرآن | al-itqān fī ‘ulūm-il qur‘ān(علوم قرآن)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)