علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)

نجف آبادی ، هاشم ، - 1339 شمسی
najaf ābādī, hāšem (- 1960)


علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)شعبده | šo‘bade(علوم غریبه)زایرجه | zayirja(علوم غریبه)علم حروف | ‘elm-e ḥurūf(علوم غریبه)طلسمات | telesmāt(علوم غریبه)طلسمات | telesmāt(علوم غریبه)حروف | horūf(علوم غریبه)شمس المعارف و لطایف العوارف = شمس المعارف الکبری | šams-ul ma‘ārif wa laṭāyif-ul ‘awārif = šams-ul ma‘ārif-ul kubrā(علوم قرآن ، علوم غریبه ، دعا)

بونی ، احمد بن علی ، - 622 قمری
būnī, ahmad ebn-e ‘alī (- 1226)