علم مساحت | ‘elm-e masāhat(هندسه)

طبسی ، محمد
tabasī, mohammad


مساحت | masāhat(ریاضیات)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻲ؛ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ »ﺭﮐﻦ« ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ»ﻗﺎﻋﺪﻩ«: ﺭﻛﻦ ۱. ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎ??