علاج الاخلاق | ‘alāj-ol axlāq(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)


الاخلاق = علم الاخلاق | al-axlāq = ‘ilm-ul-axlāq(اخلاق)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


مکارم الاخلاق و معالم الاعلاق = مکارم الاخلاق و محاسن آداب | makārim-ul axlāq wa ma‘ālim-ul a‘lāq = makārim-ul axlāq wa maḥāsin-u ādāb(حدیث ، اخلاق)

طبرسی ، حسن بن فضل ، قرن 6 قمری
tabarsī, hasan ebn-e fazl(- 12c)


توضیح الاخلاق عبداالله شاهی = توضیح الاخلاق قطب شاهی | towzīh-ol axlāq-e ‘abd-ol-lāh-e šāhī = towzīh-ol axlāq- e qotb-šāhī(اخلاق)

خاتون آبادی ، محمد بن علی ، - 1057 قمری
xātūn-ābādī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1647)


توضیح الاخلاق عبداالله شاهی = توضیح الاخلاق قطب شاهی | towzīh-ol axlāq-e ‘abd-ol-lāh-e šāhī = towzīh-ol axlāq- e qotb-šāhī(اخلاق)

خاتون آبادی ، محمد بن علی ، - 1057 قمری
xātūn-ābādī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1647)


طهاره الاعراق فی تحصیل الاخلاق = تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق = طهاره النفس | ṭahārat-ul a‘rāq fī taḥṣīl-il axlāq = tahḏīb-ul axlāq wa taṭhīr-ul a‘rāq = ṭahārat-un nafs(اخلاق)

ابن مسکویه ، احمد بن محمد، 320 - 421 قمری
ebn-e meskavayh, ahmad ebn-e mohammad (933- 1031)


علاج الارواح | ‘ilāj-ul arwāḥ(دعا)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810- 1871)