عقود الدرر فی حل ابیات المطول و المختصر | ‘uqūd-ud durar fī ḥall-i abyāt-il muṭawwal wa-l muxtaṣar(ادبیات)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


عقود الدرر فی حل ابیات المطول و المختصر | ‘uqūd-ud durar fī ḥall-i abyāt-il muṭawwal wa-l muxtaṣar(ادبیات)

کرکی ، حسین بن شهاب الدین ، 1012 - 1076 قمری
karakī, hoseyn ebn-e šahāb-od-dīn (1604 - 1666)


شرح ابیات خبیصی = شواهد خبیصی = حل ابیات الموشح | š.-e abyāt-e xabīsī = šavāhed-e xabīsī = hall-e abyāt-el mūšah(نحو)شرح عقود الجمان فی علم المعانی و البیان = حل عقود الجمان | š.-u ‘uqūd-il-jumān fī ‘ilm-il-ma‘āi wa-l-bayān = ḥall-i ‘uqūd-il jumān(معانی بیان)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


شرح المطول = حاشیه المطول | š.-ul-muṭawwal = ḥāšīyat-ul-muṭawwal(بلاغت)

محمد هاشم ، ق 11 قمری
mohammad hāšem (- 17c)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


شرح ابیات المفصل | š.-u abyāt-il mufaṣṣal(صرف و نحو)شرح ابیات الایضاح | š.-u abyāt-il īḍāh()