عقبات = قدوسیه = عبقات | ‘aqabāt = qoddūsīye = ‘abaqāt(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


عقبات = قدوسیه = عبقات | ‘aqabāt = qoddūsīye = ‘abaqāt(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)