شرح حدیث الحقیقه = کمیلیه | š.-e hadīs-ol-haqīqa = komaylīyye(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

مقیم کاشانی ، ق 13 قمری
moqīm-e kāšānī (- 19c)


العوالم الخمس الکلیه = شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه » | al-‘awālim-ul xams-ul kullīya = š.-u ḥadīṯ-i «man ‘arafa nafs-a-h faqad ‘arafa rabb-a-h»(شرح حدیث ، عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


شرح حدیث «کنت کنزا مخفیا» | š.-e hadīs-e «kont-o kanz-an maxfīyy-an»(عرفان و تصوف)انوار جلیه در کشف اسرار حقایق صمدیه = شرح حدیث حقیقت | anvār-e jalīye dar kašf-e asrār-e haqāyeq-e samadīye = š.-e hadīs-e haqīqat(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

زنوزی ، عبداالله بن بیرمقلی بابا خان ، - 1257 قمری
zonūzī, ‘abd-ol-lāh ebn-e bayramqolī bābā xān (- 1841)


اصطلاحات اهل عرفان | estelāhāt-e ahl-e ‘erfān(عرفان و تصوف)شد و آداب تصوف | šad va ādāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


شرح حدیث البیضه | š.-u ḥadīṯ-il-bayḍa(عرفان و تصوف)

محمد زمان بن محمد معصوم
mohammad zamān ebn-e mohammad ma‘sūm


معرفت اصحاب تصوف | ma‘refat-e ashāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)

حمدانی ، شهاب الدین
hamdānī, šahāb-od-dīn


اثبات صحت تصوف | esbāt-e sehhat-e tasavvof(عرفان و تصوف)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan ( - 1908)