مجالس العشاق | majāles-ol ‘oššāq(عرفان و تصوف ، تراجم)

گازرگاهی ، کمال الدین حسین ، ق 10 قمری
gāzorgāhī,kamāl-od-dīn hoseyn ( - 16c)


شرح حال بزرگان عرفان و تصوف | š.-e hāl-e bozorgān-e ‘erfān va tasavvof(تراجم)

گلپایگانی ، محمد تقی ، - 1292 قمری
golpāygānī, mohammad taqī (- 1875)


چهارده خانوار | čahārdah xānevār(تراجم ، عرفان و تصوف)

ابونور، عثمان هارونی نیشابوری ، 526 - 617 قمری
abū-nūr, o‘smān-e hārūnī-ye neyšābūrī (1133 - 1221)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


تذکره الفقهاء | tazkerat-ol foqahā’(عرفان و تصوف ، تراجم)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


شد و آداب تصوف | šad va ādāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)اصطلاحات اهل عرفان | estelāhāt-e ahl-e ‘erfān(عرفان و تصوف)تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)