روضه العشاق | rawzat-ol ‘oššāq(عرفان و تصوف ، ادبیات)

خرمی تبریزی ، ق 10 قمری
xorramī tabrīzī (- 16c)


یک غزل (ترجمه ) | yek qazal (t.)(عرفان و تصوف ، ادبیات)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)


الاضواء البهجه فی ابراز دقایق المنفرجه = شرح قصیده ابن النحوی | al-aḍwā’-ul bahja fī abzār-i daqāyiq-il munfarija = š.-u qaṣīdat-i ibn-in naḥwī(عرفان و تصوف ، ادبیات)

انصاری ، زکریا بن محمد، 826؟ - 926 ؟ قمری
ansārī, zakaryīā ebn-e mohammad (1423-1520)


اصطلاحات اهل عرفان | estelāhāt-e ahl-e ‘erfān(عرفان و تصوف)شد و آداب تصوف | šad va ādāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


معرفت اصحاب تصوف | ma‘refat-e ashāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)

حمدانی ، شهاب الدین
hamdānī, šahāb-od-dīn


اثبات صحت تصوف | esbāt-e sehhat-e tasavvof(عرفان و تصوف)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan ( - 1908)


مذاهب اهل تصوف = فرق المتصوفه | mazāheb-e ahl-e tasavvof = feraq-ol motasavvefa(عرفان و تصوف)

نسفی ، عمر بن محمد، 461 - 537 قمری
nasafī, ‘omar ebn-e mohammad (1070 - 1143)


مذاهب اهل تصوف = فرق المتصوفه | mazāheb-e ahl-e tasavvof = feraq-ol motasavvefa(عرفان و تصوف)

نسفی ، عمر بن محمد، 461 - 537 قمری
nasafī, ‘omar ebn-e mohammad (1070 - 1143)