کسب نامه = دوزندگی | kasb-nāme = dūzandegī(عرفان و تصوف ، اخلاق)

جامی ، هیبت االله بن عبداالله
jāmī, heybat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh


کسب نامه = دوزندگی | kasb-nāme = dūzandegī(عرفان و تصوف ، اخلاق)

جامی ، هیبت االله بن عبداالله
jāmī, heybat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh


انیس العارفین | anīs-ol ‘ārefīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

فخرالدین صفی ، علی بن حسین ، 868 - 939 قمری
faxr-od-dīn safī, ‘alī ebn-e hoseyn (1464-1533)


وصیه السهروردی | waṣiyyat-us suhrawardī(عرفان و تصوف ، اخلاق)

سهروردی ، عمر بن محمد، 542 - 622 ؟ قمری
sohravardī, ‘omar ebn-e mohammad (1148 - 1226)


انیس المتقین | anīs-ol mottaqīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

عبداالله بن ابی عبداالله
‘abd-ol-lāh ebn-e abī ‘abd-ol-lāh


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)