شد و آداب تصوف | šad va ādāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)اصطلاحات اهل عرفان | estelāhāt-e ahl-e ‘erfān(عرفان و تصوف)تصوف | tasavvof(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


معرفت اصحاب تصوف | ma‘refat-e ashāb-e tasavvof(عرفان و تصوف)

حمدانی ، شهاب الدین
hamdānī, šahāb-od-dīn


اثبات صحت تصوف | esbāt-e sehhat-e tasavvof(عرفان و تصوف)

عاصی ارومیه ای ، حسن ، - 1326 قمری
‘āsī orūmīye-ī, hasan ( - 1908)


مذاهب اهل تصوف = فرق المتصوفه | mazāheb-e ahl-e tasavvof = feraq-ol motasavvefa(عرفان و تصوف)

نسفی ، عمر بن محمد، 461 - 537 قمری
nasafī, ‘omar ebn-e mohammad (1070 - 1143)


مذاهب اهل تصوف = فرق المتصوفه | mazāheb-e ahl-e tasavvof = feraq-ol motasavvefa(عرفان و تصوف)

نسفی ، عمر بن محمد، 461 - 537 قمری
nasafī, ‘omar ebn-e mohammad (1070 - 1143)


یادداشتهایی در تصوف | yāddāšt-hā-yī dar tasavvof(عرفان و تصوف)

شریعت سنگلجی ، محمد باقر بن رضا قلی ، - 1411 قمری
šarī‘at sangelajī،mohammad bāqer ebn-e rezā qolī(- 1991)


لوایح | lavāyeh(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻑ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻲ ﺯﻳﺒﺎ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻭ ۳۵ (ﻧﺴﺨ ﻪﻫﺎ ﻛﻢ ??

لوایح | lavāyeh(عرفان و تصوف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺑﻪ: ﺷﺎﻩ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻑ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﻲ ﺯﻳﺒﺎ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﻭ ۳۵ (ﻧﺴﺨ ﻪﻫﺎ ﻛﻢ ??