طریقه بدوح | tarīqe-ye boddūh(هیئت)طریقه ساختن رنگها | tarīqe-ye sāxtan-e rang-hā(صنعت)طریقه ختم سوره انعام و یاسین و فتح | tarīqe-ye xatm-e sūre-ye an‘ām va yāsīn va fath(علوم قرآن)طریقه الرشاد فی شرح الارشاد | ṭarīqat-ul rašād fī š.-il iršād(فقه)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā (- 19c)


النهج المستقیم علی طریقه الحکیم | nahj-ul mustaqīm ‘alā ṭarīqat-il ḥakīm(فلسفه)

بحرانی ، علی بن سلیمان ، ق 7 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e soleymān(- 13c)


النهج المستقیم علی طریقه الحکیم | nahj-ul mustaqīm ‘alā ṭarīqat-il ḥakīm(فلسفه)

بحرانی ، علی بن سلیمان ، ق 7 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e soleymān(- 13c)


طریقه الرشاد فی شرح الارشاد | ṭarīqat-ul rašād fī š.-il iršād(فقه)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā (- 19c)


طریقه الحساب فی صناعه الکتاب | ṭarīqat-ul ḥisāb fī ṣinā‘at-il kitāb(حساب)

جحاف ، حسن بن شمس الدین ، ق 11 قمری
jahhāf, hasan ebn-e šams-od-dīn (- 17c)


تربیه الاولاد (رساله فی طریقه ...) | tarbīyat-ul awlād (r.-un fī ṭarīqat-i ... )(تعلیم و تربیت)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427-1503)


خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه | xeyrātīye dar ebtāl-e tarīqe-ye sūfīye(عرفان و تصوف)

آقامحمد علی کرمانشاهی ، 1144 - 1216 قمری
āqā-mohammad ‘alī kermānšāhī (1732 - 1802)