مجمره | mejmara(طبیعیات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


آثار علوی = کاینات جو | āsār-e ‘olvī = kāyenāt-e javv(طبیعیات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 ق
šīrvānī, mohammad e-bn-e hasan (1623-1686)


جواهرنامه = جوهرنامه = احوال جواهر = گوهر نامه سلطانی | javāher-nāme = jowhar-nāme = ahvāl-e javāher = gowhar-nāme-ye soltānī(طبیعیات)

دشتکی شیرازی ، میر صدرالدین محمد، 828 - 903 قمری
daštakī-ye šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425 - 1498)


عین الحیاه ناصری | ‘ayn-ol hayāt-e nāserī(طبیعیات)

طبیب ، سید حسین ، ق 14 قمری
tabīb, seyyed hoseyn (- 20c)


استعمال اسباب نی ود | este‘māl-e asbāb-e ney vūd(طبیعیات)برفون دولاژنس | berfon dolāžens(طبیعیات)

علی بخش میرزا قاجار، 1254 قمری
‘alī baxš mīrzā qājār (1838 -)


تنسوقنامه ایلخانی = جواهرنامه = تنسوق نامه = تنسخ نامه = جواهر نامه ایلخانی = کتاب الجواهر = صفات جواهر و خواص احجار = رساله جوهریه | tansūq-nāme-ye īlxānī = javāher-nāme = tansūq-nāme = tansox-nāme(طبیعیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


جانورشناسی و زمین شناسی | jānevar-šenāsī va zamīn-šenāsī(طبیعیات)جواهرنامه | javāher-nāme(طبیعیات)

جوهریان ، ق 13 قمری
jowharīyān (- 19c)


خواص الاشیاء = خواص و منافع اشیاء | xavas-ol a’šyā’ = xavas va manāfe‘ ašyā‘(طبیعیات)