طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī()طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)طبی = پزشکی | tebbī = pezeškī(طب)