طباشیر الحکمه = تحفه ناصریه | tabāšīr-ol hekmat = tohfe-ye nāserīyye(کلام و اعتقادات)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ،1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


انوار ناصریه = تشریح الانسان و توضیح الابدان = مرآه الحکمه الناصریه | anvār-e nāserīyye = tašrīh-ol ensān va towzīh-ol abdān = mer’āt-ol hekmat-en nāserīya(طب)

حکیم قبلی ، محمد بن عبدالصبور، ق 13 قمری
hakīm-e qobbolī, mohammad ebn-e ‘abd-os-sabūr (- 19c)


ینابیع الحکمه فی شرح تحفه القوامیه | yanābī‘-ul ḥikma fī š.-i tuḥfat-ul qawāmīyya(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


ینابیع الحکمه فی شرح تحفه القوامیه | yanābī‘-ul ḥikma fī š.-i tuḥfat-ul qawāmīyya(فقه)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


حدیقه ناصریه | hadīqe-ye nāserīyye(تاریخ ایران)

وقایع نگار کردستانی ، علی اکبر بن عبداالله، ق 14 قمری
vaqāye‘-negār-e kordestānī, ‘alī akbar ebn-e ‘abd-ol- lāh (- 20c)


الدرر المنتظمه = ناصریه | ad-durar-ul muntaẓama = nāserīyye(نحو، شعر)

لنجانی اصفهانی ، محمود بن محمد حسین ، ق 14 قمری
lenjānī esfahānī, mahmūd ebn-e mohammad hoseyn (- 20c)


ناصریه در اصول عقاید یقینیه ایمانیه | nāserīye dar osūl-e ‘aqāyed-e yaqīnīye-ye īmānīye(کلام و اعتقادات)

قلیچی ، محمد اسماعیل بن حسن ، ق 13 قمری
qelīčī, mohammad esmā‘īl ebn-e hasan(- 19c)


سعادات ناصریه و اقوات روحانیه = سعادت ناصری = ترجمه اکسیرالعباده | sa‘ādāt-e nāserīyye va aqvāt-e rowhānīye = sa‘ādat-e nāserī = t.-ye eksīr-ol-‘ebāda(تاریخ معصومین)

دربندی ، آقا بن عابد، - 1285 ؟ قمری
darbandī, āqā ben ‘ābed (- 1869)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)