اثبات عصمه الانبیاء و الائمه الطاهرین = تفسیر آیه «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات » = رساله فی عصمه الائمه | ’iṯbāt-u ‘iṣmat-il ’anbīyā’ wal-l a’immat-iṭ ṭāhirīn = tafsīr-u āyat-i «wa iḏ ibtalā ibrāhīm-a rabb-u-hū bi- kalimāt» = r.-un fī ‘iṣmat-il a’imma(تفسیر)

جیلانی ، محمد رفیع بن فرج ، - 1160 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e faraj ( - 1747)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


کشف الغمه فی معرفه الائمه = کشف الغمه عن معرفه احوال الائمه و اهل بیت العصمه | kašf-ul ġumma fī ma‘rifat-il a’imma = kašf-ul ġumma ‘an ma‘rifat-i aḥwāl-il a’imma wa ahl-i bayt-il ‘iṣma(تاریخ معصومین)

اربلی ، علی بن عیسی ، - 692 ؟ قمری
erbelī, ‘alī ebn-e ‘īsā(- 1294)


مدینه المعاجز = مدینه معاجز الائمه الاثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر = مدینه المعجزات فی النص علی الائمه الهداه | madīnat-ul ma‘ājiz = madīnat-u ma‘ājiz-il a’immat-il iṯnā ‘ašar wa dalā’il-il ḥujaj ‘ala-l bašar = madīnat-ul mu‘jizāt fi-n naṣṣ ‘ala-l a’immat-il huda(فضایل و مناقب)

بحرانی ، هاشم بن سلیمان ، - 1107 ؟ قمری
bahrānī, hāšem ebn-e soleymān(- 1696)


مدینه المعاجز = مدینه معاجز الائمه الاثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر = مدینه المعجزات فی النص علی الائمه الهداه | madīnat-ul ma‘ājiz = madīnat-u ma‘ājiz-il a’immat-il iṯnā ‘ašar wa dalā’il-il ḥujaj ‘ala-l bašar = madīnat-ul mu‘jizāt fi-n naṣṣ ‘ala-l a’immat-il huda(فضایل و مناقب)

بحرانی ، هاشم بن سلیمان ، - 1107 ؟ قمری
bahrānī, hāšem ebn-e soleymān(- 1696)


جواهر الاسرار فی الجفر المنقول عن الائمه الاطهار | /(جفر / فارسی)