اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


توضیح الاخلاق = شرح اخلاق ناصری = تصفیه اخلاق ناصری | towzīh-ol axlāq = š.-e axlāq-e nāserī = tasfīye-ye axlāq-e nāserī(اخلاق)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)


جزوه درس اخلاق کلاس پنجم | jozve-ye dars-e axlāq-e kelās-e panjom(اخلاق)اخلاق محمدی | axlāq-e mohammadī(اخلاق)

یزدی محرر، محمد علی ، ق 13 قمری
yazdī moharrer, mohammad ‘alī ( - 19c)


درسهای اخلاق | dars-hā-ye axlāq(اخلاق)تهذیب اخلاق | tahzīb-e axlāq(اخلاق)اخلاق شمسی (شمسیه ) | axlāq-e šamsī (šamsīye)(اخلاق)

شیرازی ، حسن بن روزبهان ، ق 10 قمری
šīrāzī, hasan ebn-e rūzbehān ( - 16c)


دریچه اخلاق | darīče-ye axlāq(اخلاق)

مخصوص ، علی بن حسین خان ، 1298 - 1373 قمری
maxsūs, ‘alī ebn-e hoseyn xān (1881 - 1954)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)


اخلاق محسنی = جواهر الاسرار | axlāq-e mohsenī = javāher-ol asrār(اخلاق)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī ( - 1505)