طالع و اختیارات ایام | tāle‘ va extīyārāt-e ayyām(پیشگویی)اختیارات منظوم = سعد و نحس ایام | extīyārāt-e manzūm = sa‘d va nahs-e ayyām(هیئت ، پیشگویی)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


طالع مردان و زنان | tāle‘-e mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان | tāle‘ nāme-ye mardān(طالع بینی)طالع نامه زنان | tāle‘ nāme-ye zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان و زنان | tāle‘ nāme-ye mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)اختیارات مسیر قمر = اختیارات المهمات = مقام القمر فی البروج الاثنی عشر | extīyārāt-e masīr-e qamar = extīyārāt-ol-mohemmāt =(هیات ، شعر، پیشگویی)

) / جلد2
maqām-ol-qamar fi-l-borūj-el-esnā ‘ašar


اختیارات مسیر قمر = اختیارات المهمات = مقام القمر فی البروج الاثنی عشر | extīyārāt-e masīr-e qamar = extīyārāt-ol-mohemmāt =(هیات ، شعر، پیشگویی)

) / جلد2
maqām-ol-qamar fi-l-borūj-el-esnā ‘ašar