طالع مردان و زنان | tāle‘-e mardān va zanān(طالع بینی)طالع نامه مردان | tāle‘ nāme-ye mardān(طالع بینی)طالع نامه مردان و زنان | tāle‘ nāme-ye mardān va zanān(طالع بینی)طالع مردان | tāle‘-e mardān(هیئت)طالع نامه زنان | tāle‘ nāme-ye zanān(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)طالع نامه | tāle‘-nāme(طالع بینی)زایچه | zāyeča(طالع بینی)زایچه | zāyeča(طالع بینی)طالع بینی و فال | tāle‘ bīnī va fāl(پیشگویی)