ضابطه حساب عربی و فارسی و ابجد | zābete-ye hesāb-e ‘arabī va fārsī va abjad()حساب العقود = انگشت شماری = حساب عقد انامل | /(حساب / فارسی)حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)قواعد حساب = آگاهی از ضمیر | qavā‘ed-e hesāb = āgāhī az zamīr(حساب)الجعفریه فی المسائل الحسابیه = جعفریه حساب | al-ja‘farīya fe-l masā’el-el hesābīya = ja‘farīye-ye hesāb(حساب)

خفری ، حسین بن محمد، ق 10 قمری
xafrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 16c)


حساب عقود الانامل | hesāb-e ‘oqūd-ol anāmel(حساب)

زنجانی ، ابراهیم بن ابو الفتح ، - 1351 قمری
zanjānī, ebrāhīm ebn-e ab-ol-fath (- 1933)


حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب = میزان الحساب | hesāb = r. dar ‘elm-e hesāb = zobdat-ol hesāb = mīzān- ol hesāb(ریاضیات)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب = میزان الحساب | hesāb = r. dar ‘elm-e hesāb = zobdat-ol hesāb = mīzān- ol hesāb(ریاضیات)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب = میزان الحساب | hesāb = r. dar ‘elm-e hesāb = zobdat-ol hesāb = mīzān- ol hesāb(ریاضیات)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)