الاثنی عشریه فی الصلاه | al-iṯnā ‘ašarīyya fi-ṣ ṣalāt(فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه = الفیه | al-alfīya fi fiqh-iṣ ṣalāt-il yawmīya = alfīya(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334-1385)


اوقات نماز = اوقات الصلاه | owqāt-e namāz = owqāt-os salāt(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628-1699)


الصلاه | aṣ-ṣalāt(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الوجیزه فی الصلاه = تحفه الابرار (مختصر) = احکام نماز = آداب نماز = رساله عملیه = ترجمه الصلاه | al-wajīza fi-ṣṣalāt = tuḥfat-ul abrār (mx.) = ahkām-e namāz = ādāb-e namāz = r.-ye ‘amalīye = t.-uṣṣalāt(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī( - 1864)


احکام الصلاه = رساله فی الصلاه | aḥkām-uṣ ṣalāt = r.-un fi-ṣ ṣalāt(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


اعاده الصلاه للمصلی | i‘ādat-uṣ-ṣalāt li-l-muṣallā(فقه)

میسی ، لطف االله بن عبدالکریم ، - 1032 قمری
mīsī, lotf-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-karīm (-1623)


التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه = اسرار الصلاه | at-tanbīhāt-ul ‘illīya ‘alā waẓā’if-iṣ ṣalāt-il qalbīya = asrār-uṣ ṣalāt(فلسفه احکام)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الجعفریه = واجبات الصلاه | al-ja‘farīyya = wājibāt-uṣ ṣalāt(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


شرح الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه | š.-ul-alfīyya fī fiqh-iṣ ṣalāt-il yawmīyya(فقه)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)