صفات الشیعه | ṣifāt-uš šī‘a(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)


صفات الشیعه | ṣifāt-uš šī‘a(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)


صفات الهی = صفات ثبوتیه و سلبیه = صفات واجب الوجود | sefāt-e elāhī = sefāt-e sobūtīye va salbīye = sefāt-e vājeb-ol vojūd(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


فرق بین صفات ذات و صفات فعل | farq-e beyn-e sefāt-e zāt va sefāt-e fe‘l(کلام و اعتقادات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


فرق بین صفات ذات و صفات فعل | farq-e beyn-e sefāt-e zāt va sefāt-e fe‘l(کلام و اعتقادات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


صفات الواجب | ṣifāt-ul wājib(کلام و اعتقادات)مخارج و صفات حروف | maxārej va sefāt-e horūf(تجوید)عشق = صفحات العشق = صفات عشق | ‘ešq = safahāt-ol ‘ešq = sefāt-e ‘ešq(عرفان و تصوف)

سائل همدانی ، - 940 قمری
sā’el hamedānī (- 1534)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه = شرح وسائل الشیعه | taḥrīr-u wasā’il-iš šī‘a wa taḥbīr-u masā’il-iš šarī‘a = š.-u wasā’il-iš šī‘a(شرح حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)