صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صغری در منطق = منطق صغری | soqrā dar manteq = manteq-e soqrā(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


الدره فی المنطق = ترجمه صغری فی المنطق = الغره الغراء = الغره فی المنطق | ad-durra fi-l manṭiq = t.-u ṣuġrā fi-l manṭiq = al-ġurrat- ul ġarrā’ = al-ġurra fi-l manṭiq(منطق)

جرجانی ، محمد بن علی ، - 838 قمری
jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1435)


الدره فی المنطق = ترجمه صغری فی المنطق = الغره الغراء = الغره فی المنطق | ad-durra fi-l manṭiq = t.-u ṣuġrā fi-l manṭiq = al-ġurrat- ul ġarrā’ = al-ġurra fi-l manṭiq(منطق)

جرجانی ، محمد بن علی ، - 838 قمری
jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1435)


اللالی المنتظمه | al-la’āli-l muntaẓama(منطق)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)

ﻣﻨﻈﻮﻣ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻖ.ﺣﺎﺝ ﻣﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﻱ، ﺩﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ?

فرائد القلائد فی مختصر شرح الشواهد = شواهد صغری = شواهد عینی | farā’ed-ul qalā’id fī muxtaṣar-i š.-iš šavāhed = šavāhed-i ṣuġrā = šavāhed-i ‘aynī(ادبیات)

بدرالعینی ، محمود بن احمد، 762 - 855 قمری
badr-ol-‘eynī, mahmūd ebn-e ahmad (1361 - 1452)